ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: De Reuver Tricotagefabriek B.V., nader te noemen: De Reuver, gevestigd aan de: Tesstraat 37, gemeente: West Maas en Waal, gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te Arnhem, Nederland, op 12/12/2008, onder nummer 2008/61.

Artikel 1: ALGEMEEN
1.1 Op alle overeenkomsten met en alle aanbiedingen van De Reuver zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.
1.2 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden dan wel algemene inkoopvoorwaarden van (toekomstige contractpartijen of derden zijn nimmer van toepassing op overeenkomsten met of aanbiedingen van De Reuver behoudens indien De Reuver via een tot vertegenwoordiging bevoegde medewerker schriftelijk heeft aanvaard dat dergelijke voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn.
1.3 Indien (onderdelen van) artikelen van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden vernietigd worden of nietig zouden zijn blijven overige (onderdelen van) artikelen van kracht.

Artikel 2: OVEREENKOMST EN AANBOD
2.1 Ieder aanbod of advies van De Reuver is vrijblijvend, tenzij De Reuver schriftelijk in het aanbod of advies heeft vermeld dat deze niet vrijblijvend zijn. Alle uitingen op de website(s) van De Reuver met betrekking tot (in de toekomst) te verkopen zaken zijn een uitnodiging tot het doen van een aanbod en binden De Reuver niet.
2.2 Overeenkomsten met De Reuver komen slechts tot stand na: A. het ondertekenen door de contractspartij en De Reuver van en door De Reuver opgestelde schriftelijke overeenkomst dan wel B. schriftelijke aanvaarding door een contractspartij van een aanbod van De Reuver, dan wel C. schriftelijke vastlegging door De Reuver van met een contractspartij gemaakte afspraken.
2.3 De van een aanbod, advies of overeenkomst deel uitmakende productbeschrijvingen, beschikbaarheidgegevens, maten, specificaties, ontwerpen, berekeningen, kleuren en voorbeelden binden De Reuver niet en zijn slechts een aanduiding bij benadering.
2.4 De Reuver is gerechtigd met 10% meer of minder te leveren dan overeengekomen. Voor zover meer geleverd wordt dan overeengekomen is de contractpartij van De Reuver gehouden ook het meerdere te betalen.
2.5 Mondelinge toezeggingen door medewerkers van De Reuver binden De Reuver niet, behoudens voor zover deze mededelingen schriftelijk zijn bevestigd door een tot vertegenwoordiging bevoegde medewerker van De Reuver.
2.6 Wanneer De Reuver middels acties zaken verkoopt voor een lagere dan de reguliere prijs, aanvaardt de (toekomstige) contractspartij dat de prijzen van de actie slechts gelden zolang door voorraad strekt van de zaken welke door De Reuver middels de actie worden verkocht.

Artikel 3: PRIJZEN
3.1 Alle door De Reuver in een aanbod of overeenkomst vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W. en verzekeringskosten, alsmede exclusief in- en uitvoerrechten of andere heffingen.
3.2 Voor zover na het tot stand komen van een overeenkomst een of meer kostprijsbepalende factoren een verhoging ondergaat ongeacht of dit ten tijde van het aanbod door De Reuver voorzienbaar was, heeft De Reuver het recht de aangeboden of overeengekomen prijs te verhogen. Een prijsverhoging kan onder voornoemde omstandigheden nimmer meer dan 10% van de aangeboden of overeengekomen prijs bedragen.
3.3 De Reuver is gerechtigd aan een (toekomstige) contractspartij ter beschikking gestelde samples in rekening te brengen.

Artikel 4: BETALING
4.1 Een contractspartij dient vóór levering van goederen te betalen, tenzij via een tot vertegenwoordiging bevoegde medewerker schriftelijk anders heeft aanvaard.
4.2 De contractspartij verbindt zich jegens De Reuver nimmer vorderingen van De Reuver op de contractpartij te verrekenen met vorderingen van de contractspartij op De Reuver.
4.3 De contractspartij is aan De Reuver een rente verschuldigd van 1% per maand waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand geldt voor zover de contractspartij een factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet.
4.4 Gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten zijn volledig voor rekening van de contractspartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen met een minimum van 10% van de openstaande posten exclusief B.T.W. per factuur.
4.5 Voor zover De Reuver krachtens een overeenkomst met een contractspartij zaken produceert of laat produceren waarop een recht van intellectueel eigendom van contractspartij rust, waaronder een merk of model, heeft De Reuver wanneer contractpartij nalaat te betalen en De Reuver gebruik maakt van haar eigendomsvoorbehoud dan wel wanneer De Reuver de zaken nog onder zich heeft terwijl contractspartij niet tijdig betaalt, het recht deze zaken zelfstandig te verkopen. Onder de omstandigheden als
vermeld in dit artikel verbindt contractspartij zich jegens De Reuver onvoorwaardelijk af te zien van het zich verzetten in de ruimste zin des woords tegen het in het verkeer brengen door De Reuver van zaken waarop het recht van intellectueel eigendom van contractspartij rust.

Artikel 5: RISICO-OVERGANG EN LEVERINGEN
5.1 Met De Reuver overeengekomen, dan wel door De Reuver opgegeven levertijden gelden tussen partijen als een levertijd bij benadering. De levertijd wordt opgeschort tot het tijdstip dat alle technische en overige vragen van De Reuver aan de contractspartij ten aanzien van te verrichten leveringen door de contractspartij schriftelijk zijn beantwoord. De levertijd van De Reuver vangt voorts niet eerder aan dan dat de contractpartij eventuele verbintenissen van zijn zijde uit de onderhavige of eerder
gesloten overeenkomsten volledig is nagekomen. De levertijd van De Reuver wordt verlengd met de duur van vertraging veroorzaakt door niet nakoming door derden van het leveren van zaken aan De Reuver.
5.2 De Reuver levert slechts af fabriek, dan wel af magazijn. Zaken gelden tussen partijen als geleverd wanneer deze voor verzending gereed zijn.
5.3 Vanaf de levering gaat het risico ten aanzien van geleverde zaken over op de contractspartij. De contractspartij aanvaardt dat De Reuver nimmer aansprakelijk is voor schade aan geleverde zaken dan wel veroorzaakt door geleverde zaken, vanaf het tijdstip van levering ongeacht of de contractspartij de zaken op dat tijdstip in ontvangst heeft genomen. Door de contractspartij wordt aanvaard dat De Reuver nimmer aansprakelijk is voor schade aan geleverde zaken of personen ontstaan dan wel als gevolg van de verzending of transport, dan wel het laden of lossen van de zaken dan wel schade veroorzaakt op de plaats waar de zaken door of namens De Reuver bezorgd zijn.
5.4 Voor zover De Reuver de levertijd overschrijdt heeft de contractspartij geen recht op schadevergoeding. Indien de contractspartij niet dan wel niet tijdig of niet volledig meewerkt aan levering of bezorging door De Reuver ongeacht waar de zaken ter beschikking komen van de contractspartij si de contractspartij aansprakelijk voor de schade die daardoor voor De Reuver ontstaat.
5.5 De Reuver is gerechtigd een overeenkomst in deelleveringen uit te voeren, en per deellevering een factuur te verzenden aan contractspartij.

Artikel 6: OVERMACHT
6.1 Partijen verstaan ondermeer onder overmacht stakingen bij De Reuver dan wel bij haar leveranciers, bedrijfsstoringen bij De Reuver of haar leveranciers, storingen in hard- en software, dan wel internet, filevorming ongeacht de oorzaak, belemmeringen in het postverkeer, overheidsmaatregelen, storingen in communicatiemiddelen, in- of uitvoerbelemmeringen, belemmeringen ten aanzien van transport ongeacht de oorzaak, diefstal, brand, waterschade en storingen in leveringen van energie.
6.2 Tijdens overmacht is De Reuver gerechtigd uitvoering van verbintenissen jegens de contractspartij op te schorten.
6.3 Voor zover na afloop van overmacht in de zin van de wet dan wel in de zin van 6.1 nakoming op De Reuver een onredelijk zware last legt, zulks ter bepaling van De Reuver, is De Reuver gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat de contractspartij aanspraak kan maken op schadevergoeding.

Artikel 7: EIGENDOMSVOORBEHOUD
7.1 De eigendom van alle te leveren en geleverde zaken, alsmede in bruikleen gegeven zaken behoudt De Reuver voor, zolang de contractpartij niet de volledige prijs heeft voldaan. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich uit voer de hoofdsom alsmede over vorderingen tot schadevergoeding, waaronder rente.
7.2 De contractspartij is gehouden zolang de eigendom van door De Reuver verkochte zaken niet is overgegaan deze zaken afgescheiden en zorgvuldig te bewaren.
7.3 Bij uitoefening van het eigendomsvoorbehoud is De Reuver gerechtigd zaken op te halen waar deze zich bevinden. De contractspartij is aansprakelijk voor alle kosten van De Reuver verband houdend met de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud, waaronder maar niet beperkt tot transportkosten, opslagkosten en vernietigingskosten.
7.4 De Reuver wordt door de contractspartij gemachtigd om alle aan de contractspartij toebehorende dan wel gehuurde dan wel in gebruik zijnde panden en percelen te betreden om de rechten verbonden aan het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen.
7.5 De contractspartij verbindt zich jegens De Reuver, De Reuver direct in kennis te stellen van beslagleggingen op roerende zaken. De contractspartij is gehouden de beslaglegger omgaand schriftelijk in kennis te stellen van de omstandigheid wanneer op beslagen zaken een eigendomsvoorbehoud van De Reuver rust.

Artikel 8:RECLAMES EN CONTROLE
8.1 Op het tijdstip waarop zaken worden geleverd is de contractspartij van De Reuver gehouden deze te controleren op bijvoorbeeld kwaliteit en kwantiteit.
8.2 Voor zover een contractspartij wenst te reclameren is zij gehouden deze reclames binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan De Reuver kenbaar te maken. Na het verstrijken van deze termijn vervalt het recht van de contractspartij zich op enig gebrek of onjuistheid in het geleverde te beroepen, behoudens indien het betreft een reclame met betrekking tot een garantie in de zin van artikel 9.
8.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Reuver is het de contractspartij verboden zaken waarover gereclameerd wordt aan De Reuver te retourneren. Voor zover De Reuver toestemming verleent tot retourzending van geleverde zaken betekent dat geen erkenning door De Reuver ten aanzien van de reclame. Ongeacht of De Reuver toestemming heeft verleend tot retourzending van geleverde zaken vindt zulks plaats op kosten en voor rekening en risico van de contractspartij. Op straffe van verval van het recht te reclameren dient De Reuver in de gelegenheid gesteld te worden de zaken waarover gereclameerd wordt te controleren op een tijdstip en wijze te bepalen door De Reuver.
8.4 De contractspartij is niet gerechtigd zijn (betalings-) verplichtingen jegens De Reuver op te schorten lopende een reclame.

Artikel 9: GARANTIE
9.1 De Reuver staat niet in voor krimp en nuanceverschillen in de kleuren, terwijl wij evenmin bij de lichte kleuren waaronder geel en wit instaan voor eventuele onzuiverheden.
9.2 De Reuver staat in voor deugdelijkheid bij normaal gebruik van geleverde zaken. Dit houdt in dat geleverde zaken welke gebreken vertonen kosteloos door De Reuver hersteld worden voor zover de contractspartij aantoont dat deze gebreken binnen zes maanden na levering zijn ontstaan en deze gebreken het directe gevolg zijn van onjuistheid of ondeugdelijkheid in de gebruikte materialen.
9.3 Garantieverplichtingen van De Reuver strekken nimmer verder dan de garantieverplichtingen welke de leverancier van De Reuver aan De Reuver verstrekt.

Artikel 10: AANSPRAKELIJKHEID
10.1 De Reuver is nimmer aansprakelijk voor geleden of te lijden schade door een contractspartij, tenzij de geleden schade het rechtstreeks gevolg is van grove schuld of opzet van De Reuver of door haar ingeschakelde derden. Jegens derden die al dan niet tot de contractspartij in een rechtsverhouding staan is De Reuver nimmer aansprakelijk.
10.2 Ter verdere beperking van aansprakelijkheid en gehoudenheid schade te vergoeden bedingt De Reuver dat haar aansprakelijkheid nimmer verder strekt dan hetgeen waartoe zij zich op grond van de garantiebepalingen heeft verbonden.
10.3 Ter verdere beperking van aansprakelijkheid en gehoudenheid schade te vergoeden aanvaardt de contractspartij dat verplichtingen tot schadevergoeding van De Reuver nimmer verder strekken dan schade waarvoor De Reuver verzekerd is en voor zover de schade door de verzekeraar van De Reuver worden uitgekeerd.
10.4 Voor zover de verzekeraar van De Reuver niet tot uitkering overgaat, is De Reuver nimmer gehouden de schade te vergoeden met een hoger bedrag dan waarvoor de zaken zijn geleverd waarop de aansprakelijkheid berust.
10.5 Nimmer in aanmerking voor vergoeding komen gevolgschade, bedrijfsschade, letselschade, milieuschade, schade door bedrijfsstoringen, schade veroorzaakt door De Reuver ingeschakelde derden, schade ontstaan tijdens of rondom transport ongeacht de oorzaak, derving van inkomsten en schade als gevolg van ander gebruik van geleverde zaken dan waarvoor ze zijn bestemd.
10.6 De Reuver bedingt jegens de contractspartij dat de beperkingen van aansprakelijkheid zoals vermeld in deze algemene voorwaarden tevens door werknemers dan wel door De Reuver ingeschakelde derden jegens de contractpartij kunnen worden ingeroepen.
10.7 De Reuver is nimmer aansprakelijk voor fouten in door haar verstrekte tekeningen, berekeningen, productbeschrijvingen, beschikbaarheidgegevens, maten, bijlagen en specificaties.

Artikel 11: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
11.1 Op alle overeenkomsten met De Reuver en daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het recht van andere staten en met uitsluiting van het Weens koopverdrag.
11.2 Geschillen met De Reuver zullen t allen tijde aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement te Arnhem. Voor zover een geschil behoort tot de bevoegdheid van de Rechtbank, Sector Kanton is in afwijking van hetgeen in 11.1 eerste zin is bepaald, de rechter in Nederland bevoegd overeenkomstig de regels van het Nederlands Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.